КОЛЕКТИВНО ПРЕГОВАРАЊЕ

Сојуз на организации на работодавачи на Македонија активно преговара и склучува колективни договори со соодветните синдикати и го следи нивното спроведување